Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej – zaproszenie do publikacji


Szanowni Studenci!

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator pragnie poinformować o możliwości zgłoszenia artykułów naukowych do publikacji „Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji”. Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci i doktoranci.

Zakres tematyczny

Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych w nowej Konstytucji RP z 1997 roku było usystematyzowanie problematyki systemu źródeł prawa oraz zdefiniowanie jego dualistycznego charakteru poprzez rozróżnienie zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego oraz katalogu źródeł prawa o charakterze wewnętrznie obowiązującym. Ta decyzja ustrojodawcy zdeterminowała kształt polskiego porządku prawnego, jednocześnie jednak postawiła organy władzy publicznej oraz doktrynę przed koniecznością bieżącego dostosowywania relatywnie sztywnych ram konstytucyjnych regulujących system źródeł prawa do ciągle zmieniających się warunków ustrojowych, społecznych, gospodarczych oraz międzynarodowych.

Mimo upływu piętnastu lat od dnia uchwalenia nowej Konstytucji wciąż pojawiają się spory teoretyczne oraz spory przed Trybunałem Konstytucyjnym lub innymi sądami, które dotyczą ustanowionego przez Konstytucję RP katalogu źródeł prawa. Przykładem może być chociażby wyrok Trybunału sprzed kilku miesięcy dotyczący charakteru aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej i związanej z tym kognicji polskiego sądu konstytucyjnego (sygn. akt SK 45/09).

Publikacja członków i sympatyków Koła Naukowego Konstytucyjnego Legislator jest kolejną próbą odpowiedzi na pytanie o adekwatność i efektywność przyjętego w 1997 roku polskiego modelu systemu źródeł prawa w stosunku do wyzwań, jakie w obecnym momencie dziejowym stoją przed organami władzy publicznej. W swoich artykułach studenci spojrzą na temat katalogu źródeł prawa z perspektywy piętnastoletniego dorobku doktryny oraz orzecznictwa trybunalskiego i sądowego, postarają się określić współczesne i nowe poglądy naukowe, a także sformułować być może postulaty de lege ferenda. Mamy nadzieję, że spróbują podjąć próbę przedstawienia własnych poglądów i propozycji rozwiązania pojawiających się kontrowersji.

Terminarz

4 lipca 2012 roku – termin nadesłania abstraktów artykułów (wymagania poniżej);

do 9 lipca 2012 roku – poinformowanie autorów o wynikach selekcji artykułów;

do 31 lipca 2012 roku – termin nadsyłania gotowych artykułów;

połowa sierpnia 2012 roku – przekazanie przez redaktorów naukowych publikacji uwag i sugestii autorom artykułów;

do 31 sierpnia 2012 roku – termin nadsyłania artykułów po ich dostosowaniu do uwag i sugestii redaktorów naukowych;

październik 2012 roku – wydanie publikacji.

Abstrakty

Prosimy o sporządzenie abstraktu nie dłuższego niż jedna strona A4. W abstrakcie należy sformułować temat, a także wskazać i opisać pokrótce główne tezy artykułu. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska autora, nazwy wydziału i uczelni, a jeżeli autor jest członkiem koła naukowego – również nazwy koła. Abstrakt powinien zostać przesłany na adres knlegislator@gmail.com (format *.doc lub *.pdf).

Informacje dodatkowe

Opinia lub recenzja artykułu sporządzona przez pracownika naukowego nie jest wymagana.

Wymagania redakcyjne dotyczące artykułów zostaną przekazane autorom, którzy zostaną poproszeni o przygotowanie prac. Nie przewiduje się dolnych limitów stron lub znaków.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące publikacji proszę kierować na adres: knlegislator@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Zespół KNPK Legislator

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*