Opiekun naukowy

Prof. dr hab. Marek Zubik, sędzia TK

Prof. Marek Zubik urodził się w 1974 r. w Przemyślu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. Od 1997 roku doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. W kwietniu 2000 roku obronił rozprawę doktorską Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Leszka Garlickiego. Cztery lata później, w 2004 roku, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Był kierownikiem lub współuczestnikiem wielu programów badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Komitet Badań Naukowych. Współpracował jako ekspert z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W 1999 roku został stypendystą krajowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2000-2004 sekretarz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. W latach 2004-2007 sekretarz Komitetu Nauk Prawnych PAN, a od 2007 członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Od 2006 roku członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Sejmowego, a od czerwca 2010 roku przewodniczący komitetu redakcyjnego Przeglądu Legislacyjnego .

W latach 1998-2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Następnie, w latach 2002 – 2007, był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 roku do lipca 2010 r. – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Od czerwca 2010 r. do listopada 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Legislacyjnej XI Kadencji. W dniu 26 listopada 2010 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (9-letnia kadencja rozpoczęła się z dniem 3 grudnia 2010 r.).

Od 2006 roku Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UW.

Profesor Marek Zubik jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 150 publikacji o charakterze naukowym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na:

  • problematyce prawa parlamentarnego (m.in.: Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997, s. 186; Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003; Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo”, z. 9/2005; Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – uwagi na tle sytuacji organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor”, nr 6/2006; Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy nr 3/2009),
  • ustrojowych aspektach finansów publicznych (m.in.: Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001; W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy”, nr 5/2002; Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, „Przegląd Sejmowy”, nr 4/2005),
  • funkcjonowaniu władzy sądowniczej (m.in. red.: Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001; red.: Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006; Trybunał Stanu – stan Trybunału (słów kilka o polskim sądzie nad notablami) [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008),
  • ochronie praw człowieka (Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny”, nr 2/2007; red. serii: Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008;t. I-IV; collection editor: 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights: Anniversary Book, published by The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Warsaw 2008, vol. 1-3; Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo”, z. 11/2008).

Źródło informacji: http://www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/katedra/pracownicy/marekzubik.html

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!