Walne Zgromadzenie KNPK Legislator


Działając na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 października 2018 roku – Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (dalej: „Regulamin”), Prezes Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 20 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 20:00.
Walne Zgromadzenie odbędzie się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Google Meets.
Zgodnie z treścią § 9 Regulaminu prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zgromadzenia, w tym prawo do głosowania i składania na nim wniosków mają Członkowie Koła.
Szczegóły dot. dostępu do spotkania oraz sposobu głosowania członkowie Koła otrzymają na adres mailowy podany w deklaracji członkowskiej.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła w roku akademickim 2020/21.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku akademickim 2020/21.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Prezentacja kandydatów na Prezesa Koła oraz członków Zarządu na rok akademicki 2021/22.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa na rok akademicki 2021/22.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na rok akademicki 2021/22.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na rok akademicki 2021/22.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu płatności składek członkowskich w roku akademickim 2021/22.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Prezes KNPK „Legislator”
Katarzyna Cłapińska

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*