Poseł o konstytucyjności nowelizacji ustawy hazardowej


Poseł niezrzeszony Ryszard Kalisz złożył interpelację do ministra finansów w sprawie konsekwencji wadliwego stosowania przez organy Służby Celnej ustawy o grach hazardowych oraz w sprawie zaniechania konwalidacji błędów legislacyjnych tej ustawy co najmniej od dnia 19 lipca 2012 r. tj. od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-213/11 i inne.

„Kolejny projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21 października 2014 r. Zasadniczo powielona została w nim regulacja zakazująca urządzania gier poza kasynami gry, z uzasadnieniem wskazującym na konieczność uporządkowania i doprecyzowania już istniejącego takiego „zakazu”. Tym razem projekt tej nowelizacji, przekazany został do „notyfikacji” Komisji Europejskiej, zaś Minister finansów – organ odpowiedzialny za przedłożenie Radzie Ministrów podtrzymuje jednocześnie, że takich samych przepisów poprzednio (w 2009 r.) nie trzeba było „notyfikować”. Nie sposób nie dostrzec tutaj braku konsekwencji, czy wręcz zaprzeczenia samemu sobie, bowiem jeśli zamiana redakcyjna przepisów zakazujących (zakazujących urządzania gier na automatach poza kasynami) ma być notyfikowana, to tym bardziej notyfikowany powinien być sam przepis zakazujący.

Skoro zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami nie został skutecznie wprowadzony do krajowego porządku prawnego w drodze ustawy o grach hazardowych – a tak jednoznacznie stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ww. wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. – pkt 24-25) – to Polska jest dzisiaj jedynym krajem Unii Europejskiej, w której urządzanie gier hazardowych odbywa się w ramach wolności gospodarczej.(…)

Natomiast rzeczywiste intencje tej nowelizacji, sprowadzające się jedynie do próby „naprawienia” popełnionego błędu przy uchwalaniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, poprzez uchybienie obowiązkowi notyfikacji Komisji europejskiej przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Przeto nowelizacja sprowadzająca się wyłącznie do notyfikowania zakazu urządzania gier poza kasynami gry z art. 14 ust. 1 tej ustawy, może okazać się niezgodna z Konstytucją RP, a to dlatego, że projektodawca nawet nie przewidział przepisów przejściowych dla tej części rynku gier hazardowych, która funkcjonuje po 1 stycznia 2010 r. na zasadach wolności gospodarczej.(…)”

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*