Ciepłe kąpiele więźniów (U 6/14)


Trybunał Konstytucyjny 31 marca 2015 roku w składzie: sędzia TK Marek Zubik (przewodniczący), sędzia TK Mirosław Granat (sprawozdawca) i sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zgodności przepisów regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania (rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r.) określających, że skazany (również też tymczasowo aresztowany) „korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli” (§ 30 ust. 3 zdanie pierwsze i § 32 ust. 4 zdanie pierwsze danych rozporządzeń) z art. 4 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, art. 102 pkt 1 oraz art. 249 § 1 KKW jak również z art. 40 w związku z art. 41 ust. 4  i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwestionowane przepisy są zgodne z wymienionymi wzorcami kontroli.

Trybunał stwierdził, że nie doszło do przekroczenia granicy ustawowego upoważnienia przez Ministra Sprawiedliwości. Określenie częstotliwości korzystania z ciepłej kąpieli mieści się w zakresie przedmiotowym wspomnianych regulaminów organizacyjno-porządkowych, gdyż określenie warunków bytowych musi wiązać się z określeniem warunków higieny. Ponadto TK przypomniał, że rekonstruowanie treści wytycznych możliwe jest także z innych przepisów danej ustawy, a nie tylko z przepisu będącego upoważnieniem ustawowym sensu stricto.

Trybunał orzekł, że przepisy dotyczące korzystania przez skazanych i tymczasowo aresztowanych z ciepłej kąpieli mają charakter gwarancyjny i nie ograniczają, ale zapewniają skazanym (tymczasowo aresztowanym) prawo do ciepłej kąpieli co najmniej raz w tygodniu. Przepis ten może, a nawet powinien być stosowany rozszerzająco, a to stwarza możliwość zwiększenia tej częstotliwości przez dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, jednocześnie chroniąc przed jej ograniczeniem. Z tych względów Trybunał nie dopatrzył się tu nieludzkiego, poniżającego lub niehumanitarnego traktowania skazanych (tymczasowo aresztowanych). Co więcej, z przedstawionego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej raportu wynika, że w większości jednostek zapewnione jest korzystanie z ciepłej kąpieli minimum dwa razy w ciągu tygodnia, co spełnia standardy międzynarodowe.

Z powyższych względów Trybunał orzekł o zgodności kwestionowanych przepisów z danymi wzorcami.

PP

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*